Waloryzacja wynagrodzenia

waloryzacja

Waloryzacja wynagrodzenia to temat niezmiennie aktualny. Przyjrzyjmy się kilku możliwościom dokonania zmiany umowy w trybie prawa zamówień publicznych.

Artykuł 435 PZP określa, że umowy o zamówienia publiczne zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy muszą zawierać postanowienia, które określają zasady wprowadzania zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w przypadku, gdy te zmiany będą wpływały na koszty wykonania danego zamówienia przez wykonawcę.

W sytuacji, gdy zawiera się na umowę na okres 12 miesięcy lub też krótszy, postanowienia artykułu 436 punkt 4 PZP nie są obowiązkowe. Oznacza to, że zamawiający może, ale  nie musi ich zastosować.

Zmiany opisane powyżej nie są oczywiście równoznaczne z automatycznym podwyższeniem wynagrodzenia.

W przypadku składania wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia, obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie, że koszty jakie ponosi z realizacją umowy są faktycznie wyższe.

Waloryzacja poprzez obniżenie bądź też podwyższenie wynagrodzenia

Choć zasadniczy cel analizowanego przepisu to ochrona wykonawcy przed poniesieniem strat, które mogłoby być poniesione w związku ze wzrostem ciężarów publicznoprawnych, zauważyć należy, że gdy obciążenia się zmniejszą, chroniony będzie również zamawiający.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na blogu zamówienia publiczne.

Blog prowadzony jest przez radcę prawnego z dużym doświadczeniem. Poza poruszanymi na blogu tematami związanymi z tematyką prawa zamówień publicznych jest również możliwość uzyskania odpłatnej porady prawnej online. Radca prawny oferuje swoją pomoc w zakresie różnorodnych problemów i działań wiążących się z uczestnictwem w procesie zamówień.

Radca prawny:

  • pomaga przygotować ofertę czy też sporządzić zapytania
  • czuwa nad właściwą realizacją umów o zamówienie publiczne
  • reprezentuje zamawiającego i wykonawcę przed KIO, sądem powszechnym, SN, TK
  • pomaga w rozwiązywaniu problemów wiążących się z przygotowaniem dokumentacji postępowania